Konfederácia politických väzňov Slovenska, je nadstraníckym občianskym združením podľa zákona 83/1990 Zb. KPVS sídli v Bratislave a pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Združuje bývalých politických väzňov a občanov, ktorých práva boli porušené totalitným režimom počas vlády komunizmu tak, že bola ohrozená ich občianska existencia ako aj ich rodín. Bol im znemožnený osobný rast, boli pre svoje presvedčenie a názory i za to, že sa postavili proti komunistickému režimu, prenasledovaní, protiprávne väzení a odsúdení. Členmi KPVS sa môžu stať občania po dovŕšení 15 rokov veku, rehabilitovaní politickí väzni a ich rodinní príslušníci, vylúčení zo škôl, rehoľníci, vyvezení z kláštorov, vysťahovaní zo svojich domovov, zbavení majetku a občianskych práv, ale aj tí, ktorí stratili zamestnanie. Osoby, ktoré boli vo vyšetrovacej väzbe, príslušníci Pomocných technických práporov (PTP) emigranti, ľudia zaradení do táborov nútených prác, násilne odvlečení do bývalého ZSSR a občania, ktorí chcú podporovať poslanie KPVS svojím protikomunistickým postojom.
 
Poslaním KPVS je usilovať sa a vytvárať spoločnosť duchovne zdravú, spravodlivú a sociálne zabezpečenú, usilovať sa o nápravu krívd spôsobených za vlády komunizmu členom a ich rodinám, zachovať pamiatku nevinne odsúdených, zabezpečovať inštalovanie pamätných tabúľ, viesť a vychovávať členov v duchu humanitných ideálov ľudskej slobody a rozvoja demokracie.
 
Táto organizácia zbiera a archivuje dokumenty a súdne spisy v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Vydáva časopis Naše svedectvo. Jeho poslaním je zhromažďovať a publikovať dokumenty o osudoch prenasledovaných občanov Slovenska a tak odkrývať biele miesta histórie rokov 1948 – 1989.

Na Slovensku bolo za údajné politické zločiny protiprávne odsúdených vyše 70 tisíc občanov. Všetci boli rehabilitovaní podľa Zákona 119/1990 o súdnej rehabilitácii. Komunistický režim a jeho prisluhovači pripravili roľníkov o pôdu, živnostníkov o dielničky, podnikateľov o podniky, nesprivatizované za korunu, rehoľníkov vyhnali z kláštorov, veriacim sa pokúsili vziať vieru a pastierov, národu slobodu. Preliata krv nevinných, utrpenie Vašich starých rodičov, rodičov a príbuzných varuje pred zabudnutím. Preto si s láskou a hlbokou účasťou spomínaj na tých, ktorí sa zaslúžili aj o Tvoju slobodu.  Na Slovensku bolo v r. 1948-1989 popravených, zastrelených, umučených 120 nevinných občanov.

Okrem týchto martýrov, ktorých mená sú zapísané do mramora, obetovali svoje životy za slobodu aj ďalší väzni v Jáchymovských baniach a uholných revíroch v Čechách a na Morave.

KPVS chráni pamäť utrpenia národa;
  • mierni bolesť, spôsobenú dlhoročným útlakom komunistického režimu;
  • pomáha odhaľovať všetky formy demagógie a lacného populizmu;
  • zjednocuje ľudí dobrej vôle, ochotných bojovať s rôznymi formami násilia;
  • spolupracovať pri hľadaní pravdivej interpretácie dejín XX. storočia.